МЕНИ

Насловна » Популациона политика » Мере популационе политике

Мере популационе политике

Родитељски додатак – Новим Законом о финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник РС", бр. 113/2017 и 50/2018), ступила је на снагу једна од најважнијих стимулативних мера за популациону политику у Републици Србији.

Накнада за прво дете исплаћује се једнократно и износи  100.000,00 динара. Накнада за друго дете исплаћује се у 24 једнаке месечне рате а  за треће и четврто дете у 120 једнаких месечних рата и то:


 

Укупан износ

Износ рате

Друго дете

240.000,00

10.000

Треће дете

1.440.000,00

12.000,00

Четврто дете

2.160,000,00

18.000,00

Родитељски додатак увећава се за паушал за набавку опреме за дете. Паушал износи 5.000,00 динара и исплаћује се заједно са једнократним износом родитељског додатка за прво дете, односно првом ратом родитељског додатка за друго, треће и четврто дете.

На основу чл. 23 Закона о финансијској подршци породици са децом номинални износ родитељског додатка и паушала за набавку опреме за дете усклађује се два пута годишње, 01. јануара и 01. јула, са шестомесечним индексом потрошачких цена у Републици Србији.

Накнада зараде за породиље – У складу са Законом о финансијској подршци породици са децом, накнада зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета се утврђује  на основу збира месечних основица на које су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања одсуства. Месечна основица накнаде зараде, односно плате добија се дељењем збира основица са 18 и не може бити већа од три просечне месечне зараде у Републици Србији.

Републички фонд за здравствено осигурање од 15.06.2020. године омогућио је шира права осигураним лицима-женама у вези са поступцима лечења неплодности поступцима БМПО. Осигураним лицима-женама дата је могућност на неограничени број покушаја БМПО на терет средстава обавезног здравственог осигурања ради добијања првог детета уз оцену струке. Старосна граница за осигурана лице-жене са 42 године живота померена је на 43 године живота старости у тренутку добијања Потврде о испуњености услова за поступак БМПО. Паровима је олакшана могућност прибављања Потврде о испуњености услова за поступак БМПО, тако што је сама процедура око прибављања исте у надлежности једне комисије. Поступак БМПО на терет средстава обавезног здравственог осигурања спроводи се у шест здравствених установа из Плана мреже здравствених установа Републике Србије и дванаест приватних које имају склопљене уговоре са РФЗО за обављање овог поступка.

 Врх стране