MENI

Naslovna » Populaciona politika » Mere populacione politike

Mere populacione politike

Roditeljski dodatak – Novim Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 50/2018), stupila je na snagu jedna od najvažnijih stimulativnih mera za populacionu politiku u Republici Srbiji.

Naknada za prvo dete isplaćuje se jednokratno i iznosi  100.000,00 dinara. Naknada za drugo dete isplaćuje se u 24 jednake mesečne rate a  za treće i četvrto dete u 120 jednakih mesečnih rata i to:


 

Ukupan iznos

Iznos rate

Drugo dete

240.000,00

10.000

Treće dete

1.440.000,00

12.000,00

Četvrto dete

2.160,000,00

18.000,00

Roditeljski dodatak uvećava se za paušal za nabavku opreme za dete. Paušal iznosi 5.000,00 dinara i isplaćuje se zajedno sa jednokratnim iznosom roditeljskog dodatka za prvo dete, odnosno prvom ratom roditeljskog dodatka za drugo, treće i četvrto dete.

Na osnovu čl. 23 Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom nominalni iznos roditeljskog dodatka i paušala za nabavku opreme za dete usklađuje se dva puta godišnje, 01. januara i 01. jula, sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u Republici Srbiji.

Naknada zarade za porodilje – U skladu sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta se utvrđuje  na osnovu zbira mesečnih osnovica na koje su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva. Mesečna osnovica naknade zarade, odnosno plate dobija se deljenjem zbira osnovica sa 18 i ne može biti veća od tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji.

Republički fond za zdravstveno osiguranje od 15.06.2020. godine omogućio je šira prava osiguranim licima-ženama u vezi sa postupcima lečenja neplodnosti postupcima BMPO. Osiguranim licima-ženama data je mogućnost na neograničeni broj pokušaja BMPO na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja radi dobijanja prvog deteta uz ocenu struke. Starosna granica za osigurana lice-žene sa 42 godine života pomerena je na 43 godine života starosti u trenutku dobijanja Potvrde o ispunjenosti uslova za postupak BMPO. Parovima je olakšana mogućnost pribavljanja Potvrde o ispunjenosti uslova za postupak BMPO, tako što je sama procedura oko pribavljanja iste u nadležnosti jedne komisije. Postupak BMPO na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja sprovodi se u šest zdravstvenih ustanova iz Plana mreže zdravstvenih ustanova Republike Srbije i dvanaest privatnih koje imaju sklopljene ugovore sa RFZO za obavljanje ovog postupka.

 Vrh strane