МЕНИ

Насловна » Демографија » Пројекције становништва Србије

Пројекције становништва Републике Србије 2011–2041.

Републички завод за статистику објавио је, на основу резултата пописа 2011. године средњoрочну пројекцију становништва Србије у наредних тридесет година.

Резултати (без обзира на варијанту пројекције – ниска, средња, висока, константна, нултог миграционог салда - које су приказани у табели) показују да ће у наведеном периоду становништво Републике Србије и даље бити изложено процесу демографског старења. Удео младих је низак и са тенденцијом даљег пада, док је удео старих висок и стално расте.


Taбела 1. Укупно становништво Републике Србије 2011–2041. године (по варијантама пројекција)ВАРИЈАНТА ПРОЈЕКЦИЈА

Процена средином
2011. године

2041

Апсолутни пораст/пад
2011–2041

Индекс раста 2041
(2011 = 100)

Ниска

7.234.099 6.522.206 -711.893 90,2

Средња

7.234.099 6.830.008 -404.091 94,4

Висока

7.234.099 6.973.926 -260.173 96,4

Константна

7.234.099 6.173.971 -1.060.128 85,3

Нултог миграционог салда

7.234.099 6.180.614 -1.053.485 85,4


Према ниској варијанти, где се уочава најинтензивнији процес старења, учешће становништва млађег од 15 година би могло да опадне са 14,4 одсто на 11,7 одсто, док би учешће старијих од 65 година могло да порасте са 17,3 одсто на 25,2 одсто.

Према истој варијанти, удео најстаријих (80 и више година) у укупној популацији би се повећао са 3,5 одсто на 7,8 одсто, а просечна старост становништва би порасла са 42,1 на 46,5 година.


Табела 2. Основни старосни контингенти становништва у Републици Србији 2011. и 2041. година (ниска и висока варијанта пројекције)


СТАРОСНИ КОНТИГЕНТ
2011

2041
Ниска варијанта пројекције

2041
Висока варијанта пројекције

Млађи од 15 год.

14,4 % 11,7% 15,9%

Старији од 65 год.

17,3% 25,2% 23,6%

Најстарији, 80 и више

3,5% 7,8% 7,3%

Просечна старост становништва

42,1 46,5 44,1


Резултати пројекција указују да ће у периоду до 2041. године становништво и даље демографски старити, а Србија ће на крају пројекционог периода бити демографски старија, уколико се оствари ма која комбинација претпоставки на којима се базирају усвојене пројекционе варијанте. Разлике у погледу промене старосне структуре по варијантама испољавале би се једино у интензитету одвијања процеса старења.

Све варијанте пројекција показују да ће неминовно доћи до смањивања учешћа радно способног становништва (од 15 до 64 година) у укупној популацији, а пад би се кретао од 3,0 одсто до 8,2 одсто, зависно од варијанте.    

Пројекције становништва општина/градова 2011–2041. показују да је на крају пројекционог периода само у петини општина забележен популациони раст, при чему је већи број тих општина на територији Града Београда. С друге стране, у чак десет општина би се број становника смањио за више од 50 одсто, а изразит депопулациони тренд бележе неразвијене општине Црна Трава, Бабушница и Гаџин Хан.

Резултати пројекција становништва указују да је одлука државе да предузме одлучне акције кроз добро организовану и осмишљену популацину политику, једина реална основа за очекивање да пројекциона варијанта високог фертилитета буде остварена.


Графикон 1: Кретање укупног становништва Републике Србије 1961–2041. (резултати пописа 1961–2011. и пројекција 2011–2041, по варијантама)

 Графикон
 Врх стране