МЕНИ

Насловна » Демографија » Појмовник најчешће коришћених термина

Појмовник најчешће коришћених термина

Демографија - наука о становништву. Проучава број становника и компоненте раста становништва (рађањe и умирањe, емиграције и имиграцијe); структуру, дистрибуцију, густину насељености; узроке и последице демографског развитка.

Популациона политика – непосредне и посредне мере и акције које спроводи држава у циљу утицаја на број становника, компоненте кретања становништва (природне и миграционе), његову структуру и просторну дистрибуцију.

Миграција –просторна (географска) покретљивост становништва преко или унутар државне границе. Миграције могу бити сталне или привремене, присилне или добровољне, спољне - међународне, преко граница одређене државе, или унутрашње - у оквирима исте државе. Према мотиву, могу се разликовати економске, политичке, брачне, породичне итд.

Кретање становништва - промена укупног броја становника на одређеној територији током одређеног временског периода. Компоненте кретања становништва су природне (рађање - фертилитет - наталитет и умирање – смртност - морталитет) и миграционе (досељавање - имиграције и одсељавање - емиграцијe).

Природни прираштај – резултат природног кретања становништва који са миграцијама представља компоненту раста (кретања) становништва. Представља разлику броја живорођених и умрлих у одређеном временском периоду. Природни прираштај је позитиван уколико је број живорођених већи од броја умрлих, а негативан уколико број умрлих надмашује број живорођених.

Фертилитет – рађање. Обично се користи уместо појма наталитет, када се посматра рађање у фертилном (репродуктивном) периоду живота жене (од 15 до 49 година).

Наталитет - број рођених у укупном становништву на одређеној територији у одређеном временском периоду.

Стопа наталитета (општа стопа наталитета) - годишњи број живорођених у односу на просечан број становника у години посматрања (обично се изражава у промилима тј. на 1000 становника).  

Стопа укупног фертилитета (СУФ) – један од основних показатеља нивоа плодности (фертилитета) женског становништва. Поједноствљено, СУФ представља укупан број живорођене деце по једној жени. Користи се и као један од основних показатеља нивоа репродукције становништва односно замене генерација. У већини развијених земаља вредност СУФ-а од 2,1 детета по жени сматра се нивоом фертилитета који обезбеђује просту репродукцију (замену генерација).

Морталитет – смртност. Број умрлих у укупном становништву на одређеној територији у одређеном временском периоду.

Стопа морталитета (општа стопа смртности) - број умрлих у односу на просечан број становника у години посматрања (обично се изражава у промилима – број умрлих на 1000 становника).

Миграциони салдо – разлика између броја досељених и одсељених с неког подручја у одређеном периоду. Миграциони салдо може бити позитиван (више досељних него одсељених), негативан (мање досељених него одсељених) или нулти (једнак број досељених и одсељених).

Пројекције становништва – модел демографске будућности сачињен на бази претпоставки о трендовима компоненти кретања становништва (фертилитета, морталитета, миграција) које у моменту настанка пројекција могу, али и не морају да изгледају реално оствариве. Пројекције се обично раде у више варијанти, а по дужини периода на који се односе, могу бити краткорочне (5-10 година), средњорочне (до 50 година) и дугорочне (и до неколико векова). У уској вези је и термин процене становништва. Процене се односе на садашњост или прошлост.

Старење становништва (демографско старење) – промена старосне структуре која подразумева повећање удела средовечног и старог становништва и истовремено смањење удела младих, у укупном становништву. Тај процес се огледа и кроз повећање просечне старости становништва. Старење становништва је у највећој мери условљено смањењем фертилитета односно броја живорођења, док промене смртности становништва по старости, као и миграције могу утицати на убрзање или успоравање демографског старења.

Старосна пирамида – најчешћи графички приказ структуре становништва по старости и полу, представљен као двоструки хистограм. Старосне групе су представљене почев од најмлађих ка најстаријим, мушко становништво је с леве, а женеско с десне стране.

 Врх стране