МЕНИ

Насловна » Популациона политика » Мере популационе политике

Мере популационе политике

Родитељски додатак - од априла 2002. године, када је усвојен Закон о финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник РС", бр. 16/2002, 115/2005 i 107/2009), ступила је на снагу једна од најважнијих стимулативних мера за популациону политику у Србији.

Накнада за прво дете исплаћује се једнократно и износи  38.274,15 динара. Накнада за друго, треће и четврто дете исплаћује се у 24 једнаке месечне рате и то:


 

Укупан износ

Износ рате

Друго дете

149.666,43

6.236,10

Треће дете

269.387,25

11.224,47

Четврто дете

359.179,20

14.965,50


*Рађање петоро и више деце, по мишљењу Светске здравствене организације се не препоручује јер може да угрози здравље и мајке и детета.

На основу чл. 14 и 17 Закона о финансијској подршци породици са децом номинални износ родитељског додатка усклађује се два пута годишње, 01. априла и 01. октобра, са шестомесечним индексом потрошачких цена у Републици Србији.

Пуна накнада зараде за породиље – У складу са Законом о раду и Законом о финансијској подршци породици са децом накнада се утврђује у висини просечне основне зараде за 12 месеци који претходе месецу у коме почиње коришћење одсуства, увећане за минули рад, а највише до пет просечних месечних зарада у Републици Србији.

Породиљско (по потреби и трудничко) одсуство, односно одсуство због неге детета урачунава се у радни стаж и траје  годину дана за прво и друго, односно две године за треће и свако наредно дете (Закон о раду   „Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014).

Поврат ПДВ на опрему за бебе – Одлука о повраћају ПДВ на беби опрему из 2013. године  важиће до доношења новог Закона о финансијској подршци породици с децом.

Право на поврат средстава имају родитељи деце која нису старија од две године, који немају укупна примања већа од 1.028.970,29 динара и који не поседују некретнину вреднију од 25.081.150,62 динара.
Родитељима може бити враћен ПДВ у укупном износу од 75.029,08 динара и то: у току дететове прве године до 42.873,76 динара, а у току друге године 32.155,32 динара. Пријаве се подносе Пореској управи два пута годишње, од 01. до 17. фебруара и од 01. до 15. јула текуће године. 

Износ ПДВ који се рефундира повећан је 01.02.2017. године. Више детаља: http://www.purs.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/3933/povecan-iznos-pdv-koji-se-refundira-kao-i-limiti-koji-se-odnose-na-neto-prihod-i-ukupnu-imovinu-roditelja-odnosno-staratelja.html  

Три покушаја биохемијски потпомогнуте оплодње о трошку државе – Од 17. јуна 2016. године измењен је Правилник о обиму и садржају права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања, у делу који се односи на биомедицински потпомогнуту оплодњу (БМПО). Тако се из средстава обавезног здравственог осигурања финансирају три, уместо, као до сада, два покушаја биомедицински потпомогнуте оплодње. Од августа ове године, парови имају могућност да се определе да тај поступак обаве у државној или у једној од 11 приватних установа са којима Фонд има закључен уговор.

Републички фонд за здравствено осигурање је у 2016. години обезбедио 4.616 услуга лечења неплодности поступцима БМПО. Од тога 1.566 услуга је у пет здравствених установа у Плану мреже здравствених установа (КЦ Србије, КЦ Војводине, ГАК Народни фронт, КЦ НИШ, ОБ Ваљево) и 3.050 у 11 приватних здравствених установа. Током прошле године код 2.074 осигураних лица завршен је процес БМПО и то 1.329 у здравственим установама из Плана мреже и 745 у приватним здравственим установама. У току је 100 поступака у државним и 70 у приватним здравственим установама.

 Врх стране