MENI

Naslovna » Populaciona politika » Mere populacione politike

Mere populacione politike

Roditeljski dodatak – Novim Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 50/2018), stupila je na snagu jedna od najvažnijih stimulativnih mera za populacionu politiku u Republici Srbiji.

Naknada za prvo dete isplaćuje se jednokratno i iznosi  100.000,00 dinara. Naknada za drugo dete isplaćuje se u 24 jednake mesečne rate a  za treće i četvrto dete u 120 jednakih mesečnih rata i to:


 

Ukupan iznos

Iznos rate

Drugo dete

240.000,00

10.000

Treće dete

1.440.000,00

12.000,00

Četvrto dete

2.160,000,00

18.000,00

Roditeljski dodatak uvećava se za paušal za nabavku opreme za dete. Paušal iznosi 5.000,00 dinara i isplaćuje se zajedno sa jednokratnim iznosom roditeljskog dodatka za prvo dete, odnosno prvom ratom roditeljskog dodatka za drugo, treće i četvrto dete.

Na osnovu čl. 23 Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom nominalni iznos roditeljskog dodatka i paušala za nabavku opreme za dete usklađuje se dva puta godišnje, 01. januara i 01. jula, sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u Republici Srbiji.

Naknada zarade za porodilje – U skladu sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta se utvrđuje  na osnovu zbira mesečnih osnovica na koje su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva. Mesečna osnovica naknade zarade, odnosno plate dobija se deljenjem zbira osnovica sa 18 i ne može biti veća od tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji.

Tri pokušaja biohemijski potpomognute oplodnje o trošku države – Od 17. juna 2016. godine izmenjen je Pravilnik o obimu i sadržaju prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, u delu koji se odnosi na biomedicinski potpomognutu oplodnju (BMPO). Tako se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja finansiraju tri, umesto, kao do sada, dva pokušaja biomedicinski potpomognute oplodnje. Od avgusta ove godine, parovi imaju mogućnost da se opredele da taj postupak obave u državnoj ili u jednoj od 11 privatnih ustanova sa kojima Fond ima zaključen ugovor.

Republički fond za zdravstveno osiguranje je u 2016. godini obezbedio 4.616 usluga lečenja neplodnosti postupcima BMPO. Od toga 1.566 usluga je u pet zdravstvenih ustanova u Planu mreže zdravstvenih ustanova (KC Srbije, KC Vojvodine, GAK Narodni front, KC Niš, OB Valjevo) i 3.050 u 11 privatnih zdravstvenih ustanova.

 Vrh strane